Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES TÈCNICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura està ubicada en el primer quadrimestre del quart curs, formant part de les matèries obligatòries. L'estudiant que la cursa adquirix una visió global dels projectes tècnics que un professional de l'Arquitectura Tècnica pot desenrotllar. Per a poder abordar l'assignatura de projectes tècnics, s'utilitzaran els coneixements adquirits en altres disciplines tècniques de la titulació que s'impartixen en altres assignatures obligatòries, com són les instal·lacions, la seguretat, la construcció, per citar algunes d'elles, que es recomana haver superat. Esta visió tècnica dels projectes, no sols s'analitza de forma aïllada, sinó que es contextualitza amb la normativa i legislació aplicable en cada cas concret.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E27 : Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
 • E28 : Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • E34 : Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a fer-ho i els seus requisits, així com les característiques específiques dels equips de treball perquè siguen segurs.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Introduir l'estudiant en els projectes tècnics que pot realitzar un Arquitecte Tècnic. Desenrotllar el seu sentit crític i d'observació, perquè siga capaç d'analitzar factors condicionants que li permeten desenrotllar amb èxit els projectes en què participe o elabore.

 

 

Dades generals

Codi: 16030
Professor/a responsable:
MORA GARCIA, RAUL TOMAS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix