Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN L'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Prevención de Riesgos Laborales en Edificación está enmarcada dentro de la materia de Gestión del Proceso dentro de la titulación de Grado en Arquitectura Técnica.

Pretende aportar al estudiante unas nociones básicas sobre la prevención de riesgos laborales aplicada al sector de la construcción y, en concreto, a las obras de edificación para que sea capaz de aplicarla luego en otras asignaturas así como ampliarla y desarrollarla en su futuro profesional, por ejemplo si ha de trabajar como Coordinador en materia de Seguridad y Salud, Jefe de Obra, etc.

Para ello, se abordarán primero algunos conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales, para, a continuación, ver su aplicación a la construcción de obras de edificación, así como la legislación, riesgos y técnicas de prevención específicas.

Algunas de las competencias que se pretende que consiga el estudiante se obtendrán conjuntamente con otras asignaturas (que se deberían cursar posteriormente a la de Prevención de riesgos laborales en edificación), como, por ejemplo, Proyectos Técnicos y Proyecto Fin de Grado, que se recomienda abordar de forma posterior a esta asignatura de PRLE.

Para poder comprender la asignatura es preciso que el estudiante tenga conocimientos previos sobre el proceso constructivo y los materiales y equipos de trabajo necesarios para cada fase de la obra.

Por lo tanto, el estudiante, para poder cursar esta asignatura, debería haber adquirido ya las competencias correspondientes a los cinco primeros semestres de la titulación y, especialmente, de las siguientes asignaturas:

 • Construcción de estructuras I y II
 • Instalaciones I y II
 • Construcción de elementos no estructurales I
 • Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E18 : Conèixer el dret de la construcció i les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, com també la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
 • E31 : Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E34 : Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a fer-ho i els seus requisits, així com les característiques específiques dels equips de treball perquè siguen segurs.
 • E36 : Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació tenint en compte les seues exigències legals en matèria de seguretat i salut laboral

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivo general: Identificación, análisis y control de riesgos laborales en obras de edificación teniendo en cuenta sus exigencias legales en materia de seguridad y salud laboral.

Objetivos específicos: 

- Aprender los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo.
- Saber manejar los textos legales básicos y buscar información en ellos, así como dominar los contenidos fundamentales de los mismos y, específicamente, del RD 1627/97 de seguridad y salud en obras de construcción.
- Conocer los fundamentos y contenidos del Estudio, Estudio Básico y Plan de Seguridad y Salud, según lo previsto en el RD 1627/97.
- Conocer el formato del Estudio de seguridad y salud así como un ejemplo de índice del mismo y saber desarrollar algunos de sus apartados: materiales, equipos de trabajo, procedimiento de ejecución, identificación de riesgos, medidas de prevención-protección, características técnicas de protecciones colectivas, equipos de protección individual y equipos de trabajo, planos (implantación, protecciones colectivas, distribución andamios).
- Conocer las funciones del Coordinación de seguridad y salud, según lo previsto en el RD 1627/97 y adquirir las nociones básicas sobre prevención de riesgos laborales para poder realizar ese trabajo.
- Aprender a seleccionar las protecciones colectivas y equipos de protección individual necesarios en cada caso, así como los requisitos obligatorios y optativos y saber sus características.
- Saber dibujar en planta y sección las protecciones colectivas.
- Conocer los riesgos y medidas preventivas en operaciones específicas (movimiento de tierras, manipulación de cargas, ejecución de estructura, …).
- Aprender los requisitos de las instalaciones provisionales de obra y la implantación de la obra (seguridad en instalación eléctrica provisional de obra, instalaciones sanitarias y comunes, señalización, ...).
- Saber dibujar en plano la implantación de la obra.
- Conocer los requisitos y medidas de prevención para los equipos de trabajo para que sean seguros.
- Saber dibujar en planta la distribución de andamios de forma segura y las protecciones colectivas en esa fase de ejecución.

 

 

Dades generals

Codi: 16027
Professor/a responsable:
BLANCO BARTOLOME, LUCIA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix