Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura dota, al futuro Arquitecto Técnico, de los conocimientos necesarios en lo relacionado con otros materiales de construcción. Se estudian: la madera, los metales, los materiales bituminosos, las pinturas, los materiales plásticos y los composites; asi como la normativa vigente relacionada con el uso y características de cada material.
El alumno adquirirá la capacidad de criterio para la elección de los materiales de construcción más apropiados de acuerdo a cada proyecto arquitectónico, relacionando las propiedades y las vertientes tanto funcional como estética e incluyendo los aspectos económicos y las exigencias de cada uso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G4 : Coneixement de les característiques químiques dels materials utilitzats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seues característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclatge i la gestió de residus.

 

Competències específiques (CE)

 • E4 : Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats usats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
 • E5 : Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i l'ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Que los alumnos sean capaces de reconocer y evaluar los usos, limitaciones y aplicaciones, así como la sustitución; de los materiales de construcción que se detallarán a lo largo del curso. Con este objetivo la asignatura se divide en partes teóricas y prácticas a lo largo de un cuatrimestre.

 

 

Dades generals

Codi: 16020
Professor/a responsable:
PRADO GOVEA, RAUL HUGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix