Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN L'EDIFICACIÓ II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En l’assignatura Expressió Gràfica en l’Edificació II es pretén posar en pràctica els coneixements adquirits en les assignatures d’Expressió gràfica en l’Edificació I i Geometria Descriptiva, pertanyenrts al primer curs, amb aplicacions informatiques d’ús habitual en el desenvolupament professional del futur graduat en Arquitectura Técnica. L’assignatura té la seua continuació en l’assignatura Projectes d’Edificació de quart curs en la que l’alumne adquireix els coneixements necessaris en la representació gràfica del projecte d’execució. L’alumne té l’opció d’adquirir una major especialitzaciño mijantçant l’asignatura optativa Sistemes Avançants de Representació Gràfica.

 

El coneixement i maneig de programes informàtics de representació gràfica que permeten la transferència de dades i la interrelació amb programes utilitzats en la vida professional és fonamental en la formació del futur Arquitecte Técnic. Per això en l’assignatura s’utilitzen programes informatics destinats a la generació de documents gràfics (CAD) i tractament d’imatges, mijantçant els quals es representarà l’Arquitectura en 2 (objectiu fonamental del curs)  i 3 dimensions. Paral·lelament es motivarà i formarà a l’alumne en la lectura i interpretació de diferents fonts documentals (normes i altres) aplicables en els distints exercicis pràctics proposats en l’asignatura. Des de el coneixement de la gràmatica gràfica conjugada amb la normativa reguladora conseguirem facilitar a l’alumne la interpretació dels projectes d’edificació, en particular la seua documentació gràfica, peça clau en el desenvolupament de la seua activitat profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E2 : Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.
 • E3 : Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis, i el seu replantejament en el terreny.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS GENERALES

O-1. Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada. O-2. Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución. O-3. Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. O-4. Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES
(saber, conocer) 
1. Conocer los códigos gráficos para la representación arquitectónica.
2. Conocer las funciones y objetivos del Sistema Diédrico y del Axonométrico para la representación de la Arquitectura.
3. Saber cuál es el nivel de abstracción/definición adecuados para trabajar a cada escala.
4. Saber elegir las vistas generales y detalles necesarios para definir un objeto arquitectónico.
5. Conocer los programas de dibujo por ordenador adecuados para la representación de una arquitectura.
6. Conocer, a nivel básico, la historia y evolución de la representación arquitectónica.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
(saber hacer, destrezas a adquirir)
1. Saber elegir el sistema de representación idóneo para cada uno de los objetivos informativos (descriptivo, perceptivo y cognoscitivo).
2. Saber utilizar las variables gráficas y su combinación con las cotas, los títulos y las leyendas para la representación de la arquitectura. 
5. Saber utilizar los procedimientos informáticos para la representación escalada (diédrica y axonométrica) de la arquitectura.
6. Saber utilizar y combinar las diferentes escalas en el proceso de representación (esquemas, vistas generales, detalles).
7. Saber aplicar los códigos gráficos adecuadamente en función de la escala de representación.
8. Saber aplicar los sistemas de representación, los modos concretos de presentación y los programas de dibujo por ordenador adecuados para la expresión de un objeto arquitectónico
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES
(habilidades sociales)
1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Rigor
3. Capacidad de gestión de la información
4. Sensibilidad estética
5. Creatividad
6. Trabajo en equipo

 

 

Dades generals

Codi: 16015
Professor/a responsable:
MARTINEZ IVARS, CARLOS SALVADOR
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix