Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

La Economía Aplicada a la Empresa de Edificación aborda conocimientos básicos de economía que permiten a los profesionales en este sector la comprensión del entorno económico donde la empresa se desenvuelve. La propia definición de perfil profesional muestra la relevancia de esta asignatura en el desarrollo del conjunto de competencias necesarias para ocupar los puestos de trabajo u ocupaciones afines entre sí y a tenor del resultado de las encuestas realizadas a los empleadores del sector inmobiliario materializadas en el Libro Blanco de Ingeniero de Edificación. De las funciones para las que capacita la titulación en ingeniería de edificación se encuentran las de ‘gestionar la producción’, ‘elaborar certificaciones parciales y finales’, ‘asesoramiento’ y tareas de ‘gestor de proyectos y administrador’. Esta asignatura aporta los conocimientos fundamentales sobre el entorno económico de los mercados inmobiliarios, las herramientas de análisis utilizadas fundamentalmente en las funciones antes mencionadas y la comprensión del contexto y evolución en que se desarrolla la actividad edificadora.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2014-15

General Competences (CG)

 • G6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
 • G7 : Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.

 

Specific Competences (CE)

 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E25 : Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
 • E26 : Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • E35 : Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió. Habilitat per a utilitzar el cos de coneixements i les eines bàsiques de l'economia, incloent el paper d'alguns indicadors clau com la inflació, el creixement econòmic o la desocupació, per a la resolució de problemes relacionats amb els mercats d'habitatge. Desenvolupar l'argumentació per a la preparació de projectes en diferents escenaris econòmics. Capacitat de calcular l'estructura dels costos i la seua evolució, així com la de la inflació, preus i producció per a la seua integració en els informes tècnics relacionats amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.
 • E37 : Comprendre la lògica i el funcionament de l'entorn econòmic on s'integra l'empresa de construcció. Comprendre conceptes com a inflació, desocupació, PIB, productivitat, sector públic, inversió, mercat d'habitatges, política d'habitatges o licitació, entre altres, i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de l'empresa constructora, estructura bancària, mitjans de pagament. Aprendre i comprendre el funcionament del Mercat immobiliari i el d'habitatges a Espanya, a fi de facilitar la presa de decisions de construcció. Resoldre problemes pràctics de l'empresa d'edificació mitjançant la utilització d'eines de càlcul econòmic, com el càlcul d'una quota hipotecària, estimar el creixement dels costos de construcció, calcular l'accessibilitat de les famílies a l'habitatge o el ritme de creixement dels preus, entre altres.
 • E39 : Coneixement adequat de l'entorn econòmic en el qual es mou l'empresa de construcció, el seu marc institucional, models d'organització i planificació. Fonaments del mercat, model de producció, costos, estructura del sistema financer i el seu funcionament, mecanismes del mercat de l'habitatge i edificació. Identificar les reaccions del mercat residencial tant d'oferta com de demanda i identificar els elements impulsors d'edificació en una àrea. Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i demanda d'habitatges. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i els seus efectes en el funcionament del mercat d'habitatges sobre l'empresa constructora. Capacitat de calcular l'evolució dels costos, inflació, preus i producció per a la seua integració en els informes tècnics relacionats amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.

 

General Transversal Competences

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

No data

 

 

General

Code: 16014
Lecturer responsible:
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED ECONOMIC ANALYSIS
  Area: APPLIED ECONOMICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught