Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TOPOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los conocimientos de Topografía son necesarios para poder desarrollar y llevar a cabo cualquier proyecto de edificación y urbanismo, en cada una de sus fases. La Topografía, se encuentra estrechamente relacionada con la ejecución y control de obra, la interpretación de planos, conocimientos de replanteos, así como, conocimientos de otras disciplinas afines como: Astronomía, Geodesia, Orientación, Cartografía, GIS, Fotogrametría, Satélites artificiales (GPS, GLONASS, GALILEO); Por lo tanto, es conveniente que el alumno/a, posea conocimientos en Trigonometría plana, Matemáticas, Geometría, Dibujo y programas de diseño asistido por ordenador, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E2 : Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.
 • E3 : Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis, i el seu replantejament en el terreny.
 • E7 : Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS:
• Aprender los conceptos teóricos y prácticos de la asignatura de Topografía, compuesta por: Planimetría, Altimetría, Taquimetría y Replanteos.
• Conocer las disciplinas relacionadas directamente o indirectamente con la Topografía como son: Astronomía, Geodesia, Geografía. Orientación, Cartografía, Analítica, GPS, GIS, Fotogrametría, Geomorfología, Geometría, etc.

 

 

Dades generals

Codi: 16013
Professor/a responsable:
APARICIO ARIAS, ENRIQUE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSICA I FOTOGRAMETRIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix