Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE CONSTRUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Amb aquesta assignatura, l'alumne podrà comprendre el món de la construcció dins de l'edificació. Tot això exposat de manera que l'alumne puga emprar-ho com a introducció a la construcció.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E7 : Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Esta assignatura es desenvolupa com a continuació i ampliació dels coneixements bàsics adquirits en l'assignatura Història de la Construcció del primer quadrimestre. Amb els coneixements mínims i alguns més nous, es vol aconseguir que l'alumne:
• Identifique els elements constructius bàsics i les seues parts.
• Adquirisca una visió global i comparativa des de les primeres construccions fins a l'actualitat.
• Adquirisca el llenguatge tècnic de la disciplina.
• Adquirisca l'expressió gràfica dels elements i tècniques constructives de la disciplina.
• Desenvolupe el sentit de l'observació.
• Identifique i reconega les diferents tipologies constructives, la seua morfologia, la seua funció i el seu comportament.
• Arribe a plantejar i resoldre detalls constructius.
• Conega teòricament i pràcticament les tècniques de construcció pròpies i compatibles amb els diferents sistemes constructius i el seu desenrotllament en el temps.
• Conega els materials de construcció mes adequats a cada tipologia constructiva i la seua posada en obra dins del procés constructiu.
• Reconega els distints sistemes estructurals aprenent els avantatges i inconvenients fonamentals que cada una presenta.
• Adquirisca uns coneixements adequats i prou amplis perquè puga seguir els estudis de Construcció en cursos superiors.

 

 

Dades generals

Codi: 16007
Professor/a responsable:
GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix