Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOMETRIA DESCRIPTIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura está ubicada en el primer cuatrimestre, formando parte de las materias básicas. El alumno adquirirá la visión espacial necesaria para asimilar el resto de las asignaturas, así como la capacidad para el análisis de la documentación gráfica de los proyectos que deberá dirigir en el ejercicio profesional posterior.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G3 : Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius.

 

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres d'anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents, i efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA:

 • Conocer los fundamentos de los sistemas de representación, en especial el sistema diédrico y el sistema de planos acotados, como punto de partida para comprender la geometría de elementos tridimensionales y de su representación sobre una superficie bidimensional.
 • Conocer y comprender la representación diédrica de superficies de generación geométrica definida: poliedros regulares, superficies radiadas, superficie esférica y superficies regladas alabeadas.
 • Conocer los diferentes métodos de intersección de superficies, identificando la superfice auxiliar utilizada en cada uno y la aplicación de los mismos en la generación de superficies arquitectónicas.
 • Conocer los fundamentos de la Teoria de Sombras para la obtención de las sombras producidas por cuerpos geometrícos simples, como punto de partida para comprender las sombras que se producen en las edificaciones.
 • Comprender la resolución de cubiertas como una aplicación específca de la interseción de superficies en el sistema de planos acotados
 • Conocer la representación acotada de las superfices topográficas y el diseño de explanaciones.

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA VINCULADOS AL EJERCICIO PROFESIONAL:

 • E-30 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.
 • Control en dirección de obra a la ejecución de los distintos elementos constructivos proyectados, en referencia a su: ubicación en la obra, control de su disposición, control dimensional e incorporación gradual al proceso constructivo.

 

 

Dades generals

Codi: 16002
Professor/a responsable:
GARCIA JARA, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix