Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE DIFUSIÓ MULTIMÈDIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura és una optativa de l'itinerari de Gestió de Continguts. En ella s'estudien els sistemes de gestió de continguts propis de les publicacions en qualsevol mitjà: paper, web, dispositius mòbils, ràdio, TV.

Aquesta assignatura té relació amb:

Sistemes multimèdia
Anàlisis i especificació de Sistemes Multimèdia
Estructuració de continguts
Gestió de continguts multimèdia
Programació hipermedia I i II
I, especialment, amb les de la resta de l'itinerari al que pertany:

Serveis Multimèdia Basats en Internet
Elearning
Serveis multimèdia avançats
Negoci i multimèdia

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>optatives

 • CO10 : Dissenyar, implantar i administrar sistemes de gestió de continguts multimèdia orientats a la difusió d'informació.
 • CO9 : Dissenyar i implantar sistemes documentals multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica, nacional i internacional, quant a publicació de continguts multimèdia (drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment).
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius específics aportats pel professorat

Quant a l'Aprenentatge Basat en Projectes:

Desenvolupar un projecte que integre els continguts de l'assignatura
Fomentar el treball en equip
Afavorir l'aprenentatge autònom
Reforçar les habilitats de comunicació
Millorar la capacitat de planificació temporal
Desenvolupar les capacitats crítiques i d'autogestió
Desembolicar-se en situacions reals
Reforçar la interdisciplinaritat de les assignatures


Quant a la pròpia assignatura:

Conèixer la problemàtica de la gestió de continguts en empreses editorials
Conèixer la terminologia i conceptes associats al món editorial
Ser capaç d'especificar un sistema d'editorial
Ser capaç de distingir la tecnologia més adequada per a una especificació concreta d'un sistema editorial
Dissenyar i implementar un sistema editorialque utilitze recursos enriquits i que reutilitze els continguts en diferents mitjà
implementar i avaluar l'eficàcia d'un sistema editorial
Conèixer la utilització de recursos externs per a utilitzar en el sistema propi
Conèixer les tècniques per a difondre de la manera més eficient els continguts propis.

En aquest itinerari, i en la mesura que la selecció de les assignatures per part de l'alumne ho permeta, se seguirà la metodologia "Aprenentatge Basat en Projectes" (ABP) mitjançant la qual es proprondrá un projecte transvaersal que afecte a diverses de les assignatures que l'alumne seleccione i haurà de desenvolupar-la com paritendo metodologia i, parcialment, el sistema d'avaluació.

 

 

Dades generals

Codi: 21034
Professor/a responsable:
ESCOBAR ESTEBAN, MARIA PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix