Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPRESSIÓ I SEGURETAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El auge de las redes de información ha hecho que cada vez sean necesarias más prestaciones que implican la gestión de contenidos multimedia. Las velocidades de transferencia obligan a utilizar técnicas de compresión que permitan el tratamiento de dichos contenidos superando las restricciones físicas de los canales de comunicación y de los equipos.

Otra necesidad que obliga al uso de técnicas de compresión es el almacenamiento masivo de la información que crece por encima de las posibilibidades de crecimiento de los soportes. 

La actual situación de la informática, inserta en sistemas de redes y autopistas de información, y la previsible dirección de la misma en un futuro a corto y medio plazo plantea uno de los retos más ineludibles a los que se enfrenta la sociedad de la información actual: la seguridad de la información.

Uno de los campos en que se hace muy necesaria la seguridad es el tratamiento de los contenidos multimedia, en lo que respecta a su difusión, almacenamiento y protección, en general.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C17 : Conèixer i aplicar els fonaments de la imatge i el vídeo digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció d'imatge en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C18 : Conèixer i aplicar els fonaments del so i la música digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció de so i música en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C9 : Conèixer els conceptes fonamentals de la teoria de la informació i ser capaç de triar els sistemes de compressió i codificació òptims per a la transmissió, emmagatzematge i protecció de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i per a comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'ambit acadèmic com en el professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Introducir el problema de la seguridad de la información. Conocer la criptografía clásica y el criptoanálisis.
 • Conocer las especiales características de las distintas técnicas de cifrado de clave simétrica (cifrado en flujo y en bloque) y asimétrica (clave pública).
 • Dominar las estrategias más adecuadas a seguir para proteger la información en función de sus características, particularmente de los contenidos multimedia.
 • Realizar prácticas de cifrado y criptoanálisis.
 • Conocer el estado del arte en el uso de técnicas criptográficas para la protección de contenidos multimedia, así como los niveles de seguridad que se consideran aceptables y las tendencias a corto y medio plazo.
 • Introducir la Teoría de la Información y sus aplicaciones a la compresión de la información.
 • Conocer las principales técnicas de compresión de la información, en general y de contenidos multimedia, en particular.

 

 

Dades generals

Codi: 21024
Professor/a responsable:
ZAMORA GOMEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix