Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura está orientada a formar ingenieros que puedan satisfacer la gran demanda actual (y futura) de profesionales especializados en el desarrollo de aplicaciones web para Internet, intranets y extranets. Para ello, el contenido de esta asignatura se centra el diseño y programación de las aplicaciones web y en las tecnologías que se emplean hoy en día en su desarrollo.

El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno sea capaz de desarrollar aplicaciones cliente/servidor basadas en la Web.

Esta asignatura emplea un modelo de aprendizaje híbrido (blended learning) combinado con la clase invertida (flipped classroom), en el que se emplean varios cursos en línea para ofrecer un aprendizaje flexible y adaptado a las necesidades particulares de cada estudiante. Para ello, se definen unos conocimientos y habilidades mínimos y obligatorios que deben alcanzar todos los estudiantes, más unos conocimientos y habilidades opcionales a los que pueden optar aquellos estudiantes que lo deseen. Este modelo de aprendizaje se refleja en la metodología empleada y en los instrumentos y criterios de evaluación.

Recomendaciones

Para poder seguir adecuadamente la asignatura y obtener el máximo partido de ella, es necesario que el alumno no tenga ningún problema con los siguientes conocimientos:

 • Programación.
 • Orientación a objetos.
 • Bases de datos y SQL.
 • HTML y CSS.

Antes de cursar esta asignatura se recomienda tener aprobada la asignatura "PROGRAMACIÓN DEL CLIENTE WEB" (21025).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C14 : Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.
 • C27 : Conèixer i aplicar els diferents models de desenvolupament en entorn web, així com les tecnologies usades en el desenvolupament d'aplicacions en aquest entorn i els dispositius en els quals poden ser executades.
 • C5 : Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El alumno que aproveche satisfactoriamente esta asignatura, al finalizar será capaz de:

 • Conocer las principales tecnologías que se emplean en el desarrollo de aplicaciones web en la actualidad.
 • Definir la arquitectura de aplicaciones web.
 • Planificar el desarrollo de aplicaciones web.
 • Desarrollar aplicaciones web.

 

 

Dades generals

Codi: 21020
Professor/a responsable:
LUJAN MORA, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix