Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES OPERATIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura té relació amb les assignatures Programació 1, Programació 2 i Fonaments dels Computadors de primer curs, és la primera assignatura en la seqüència de Sistemes Operatius i té la seva continuació en les assignatures Sistemes Distribuïts i Dispositius i Infraestructures per a Sistemes Multimèdia, de segon i tercer curs, respectivament. S'enquadra dins de la matèria Sistemes Operatius. L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant els coneixements bàsics, tant a nivell teòric com empíric, per a comprendre i analitzar els problemes principals dels sistemes operatius, així com les possibles solucions. A més li ensenya a utilitzar el raonament analític mitjançant la construcció i resolució d'escenaris computacionals senzills. Fent èmfasi en la problemàtica específica dels sistemes multimèdia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C11 : Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius que permeten el seu ús adequat, administració i el disseny i implementació d'aplicacions multimèdia basades en els seus serveis.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Comprendre els problemes bàsics associats als Sistemes Operatius: multiprocessament, concurrència i gestió de recursos. Conèixer l'organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. 2. Entendre la importància de la planificació, la comunicació i la sincronització de processos en sistemes de multiprocessament. 3. Introduir la problemàtica associada a la gestió dels dispositius d'entrada / sortida, els sistemes d'arxiu i les solucions viables. 4. Analitzar les arquitectures presents en la gestió i administració de la memòria. 5. Relacionar la problemàtica específica dels continguts multimèdia i les seves implicacions en els sistemes operatius.

 

 

Dades generals

Codi: 21012
Professor/a responsable:
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix