Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CATÀLISI HETEROGÈNIA I ENGINYERIA ELECTROQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer els components d'un catalitzador heterogeni i les seues funcions. Conèixer els mètodes de síntesi de catalitzadors. Ser capaç d'utilitzar les tècniques de caracterització de catalitzadors i d'interpretar els resultats de l'aplicació. Conèixer els mecanismes de reacció en catàlisi heterogènia i ser capaç d'utilitzar-los. Conèixer els processos catalítics industrials més rellevants. Adquirir nous conceptes bàsics i reforçar els prèviament adquirits d'electroquímica. Conèixer les parts fonamentals d'un reactor electroquímic i elegir-les segons el procés que es vol desenvolupar. Comprendre els mecanismes del fenomen de corrosió i tenir criteris per a elegir i protegir materials. Comprendre la seqüència d'etapes de transport i reacció en processos electroquímics. Tenir nocions sobre el disseny de reactors electroquímics i la simulació del seu comportament. Introduir l'alumnat en les diverses aplicacions industrials de l'electroquímica. Comprendre el paper de les tecnologies electroquímiques en la generació i acumulació d'energia. Conèixer el comportament de membranes d'intercanvi iònic i l'aplicació de diferents tecnologies electroquímiques per a resoldre problemes mediambientals. Ser capaç d'elaborar informes adequadament. Ser capaç d'obtenir i interpretar dades derivades d'observacions i mesures de laboratori en relació amb la significació i relacionar-los amb les teories adequades. Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a la matèria. Adquirir hàbits respectuosos amb el medi ambient i conscienciar-se de la correcta manipulació dels residus generats en un laboratori químic. Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 34539
Professor/a responsable:
BERENGUER MURCIA, ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix