Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPERACIONS DE FLUX DE FLUIDS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumno se familiarizará con los sistemas de flujo de fluidos así como con el diseño y funcionamiento de las máquinas de impulsión de líquidos y gases. Se profundizará en el conocimiento de las operaciones de transporte de cantidad de movimiento.

La asignatura proporcionará una preparación básica, que sirva de base para otras asignaturas del grado relacionadas con la mecánica de fluidos, o que hagan uso importante de ella y que permita al alumno comprender y abordar cualquier problema fluidodinámico práctico. El alumno deberá tener conocimientos de matemáticas y física.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
 • CE8 : Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3 : Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG12 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic de la professió.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG7 : Treballar en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR10 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic i+B1297ndustrial.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • CPR7 : Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per al disseny i la gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids i transmissió de calor. 
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, raonamar críticament, comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp del flux de fluids, a més de tenir creativitat.
 • Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids. Aplicació dels principis bàsics a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids. Conèixer el funcionament de les màquines hidràuliques.
 • Capacitat per al disseny d'equips per a les operacions bàsiques de sedimentació, filtració i separació de fluids  i partícules per transport de quantitat de moviment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

- Adquirir conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación al diseño de sistemas de fluidos: conducciones, equipos medidores de presión y caudal y equipos impulsores para líquidos y gases.

- Adquirir conocimientos sobre operaciones basadas en el transporte de cantidad de movimiento, como procesos de separación: sedimentación, filtración, y centrifugación y otras operaciones muy frecuentes en la industria química como el mezclado y la fluidización.

- Adquirir capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo del flujo de fluidos.

- Conocer la terminología inglesa básica relacionada con el flujo de fluidos.


 

 

Dades generals

Codi: 34516
Professor/a responsable:
GOMIS YAGUES, VICENTE R.
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix