Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA APLICADA A L'EMPRESA QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Es tracta d'una assignatura de primer curs del Grau en Enginyeria Química en la qual es desenvoluparan alguns conceptes fonamentals aplicats a l'empresa química a fi de comprendre la importància socioeconòmica de l'empresa i de la iniciativa empresarial.
També s'exposaran conceptes que li permeten a l'alumne analitzar i interpretar els elements més rellevants de l'entorn econòmic i la seua repercussió sobre l'activitat empresarial.
A més, s'explicaran alguns dels factors clau de l'organització industrial.
Al llarg de tot el curs s'emprarà terminologia anglesa per a descriure els conceptes fonamentals de la matèria.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG11 : Raonament crític.
 • CG7 : Treballar en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG18 : Capacitat per a prendre decisions i exercir funcions de lideratge.
 • CG19 : Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR10 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic i+B1297ndustrial.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR8 : Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
 • Comprendre l'entorn econòmic rellevant en la presa de decisions empresarials.
 • Conèixer el funcionament dels mercats, amb especial atenció als elements que defineixen el comportament de l'oferta i la demanda en mercats de competència perfecta, amb especial èmfasi en la indústria química.
 • Familiaritzar l'alumnat amb la lògica de l'economia i els seus principals conceptes, macromagnituds, ràtios econòmiques i empresarials.
 • Comprendre el procés d'administració i ser capaç d'identificar les activitats pròpies de cadascuna de les fases.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.
 • Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i en els processos industrials i de la seua organització professional i empresarial.
 • Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la indústria.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L'objectiu principal d'esta assignatura és que l'alumne comprenga l'entorn empresarial i la seua organització, com funcionen els mercats i com es prenen les decisions, alhora que siga capaç d'avaluar econòmicament qualsevol alternativa d'inversió senzilla que es puga plantejar, triant la més adequada.

 

 

 

Dades generals

Codi: 34509
Professor/a responsable:
FONT ESCAMILLA, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix