Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Inglés II presume la adquisición de las destrezas básicas de comprensión oral y escrita en un contexto académico de la asignatura precedente, Inglés I. La asignatura de Inglés II se centra  principalmente en  la adquisición y práctica de las destrezas de expresión oral y escrita en los contextos tanto académico  como científico-técnico -propio de las titulaciones impartidas en la Escuela Politécnica Superior - que permitan al estudiante comunicarse de forma oral y escrita de forma eficaz.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.

 

GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.

 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT : Capacitat de treball en grup.
 • CT : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CB : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA

 • Ser capaç de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat, a més de saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Ser capaç de treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalment, les idees, els coneixements, els procediments i els resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Ser capaç d'utilitzar qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.


GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos Generales

1. Adquirir y saber utilizar la lengua inglesa en el contexto de la ciencia y de la tecnología.

2. Adquirir competencia para identificar y descodificar con precisión las estructuras semántico-sintácticas propias del discurso oral y escrito en lengua inglesa.

3. Profundizar en el conocimiento del vocabulario académico y específico

4. Adquirir habilidades para interpretar y aplicar con precisión el lenguaje de los grafos.

5. Adquirir habilidades comunicativas para organizar la información escrita con el fin de redactar párrafos.

6. Adquirir correcta pronunciación, ritmo y entonación en la lectura en voz alta.

7. Adquirir método para lograr una comunicación oral efectiva.

8. Reforzar que la comprensión de las destrezas y el conocimiento obtenido a través de la asignatura son las herramientas usadas para solucionar problemas, investigar, comunicar, etc.

Objetivos específicos del profesor

1. Desarrollar sólidas habilidades lingüísticas, competencias de pensamiento crítico, y preparar al estudiante para que pueda proseguir su formación académica

2.  Poner en práctica las destrezas de recepción/producción escrita/oral en los sectores y ámbitos más destacados en los campos de la ciencia y tecnología (mundo académico, mercado laboral, marketing de nuevos productos, etc.)

3. Valorar el idioma como un recurso importante de interacción en lugar de una asignatura académica.

4. Motivar al estudiante para que utilice la lengua para comunicarse en lugar de permitirle sentirse cómodo simplemente amasando conocimientos sobre la lengua.

5. Utilizar la lengua inglesa de forma que genere situaciones comunicativas.

6. Impulsar e instruir sobre cómo utilizar el enfoque ‘blended learning’ o aprendizaje semi-presencial aplicado al aprendizaje de idiomas por medio de un sistema de gestión del aprendizaje (Moodle).

 

 

Dades generals

Codi: 34542
Professor/a responsable:
AMILBURU OSINAGA, ANA MARIA MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix