Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Inglés I se imparte en los cursos tercero y cuarto de las titulaciones de grado de Ingeniería y Arquitectura. Es una asignatura transversal de la UA que, junto a la asignatura Inglés II permitirá al alumno obtener el nivel B1, partiendo del nivel A2 (o equivalente).

Las asignaturas de inglés, por impartirse en la Escuela Politécnica Superior, tienen un marcado sesgo técnico y científico que les permitirá acceder a la información oral y escrita de la ciencia y de la técnica escrita en inglés, necesaria para su formación académica y profesional.

Inglés I tiene como objetivo la adquisición de las habilidades necesarias para leer y entender textos escritos y orales que permitan al estudiante comprender y aplicar los recursos lingüísticos y extra-lingüísticos característicos del discurso científico además de practicar las destrezas de recepción y producción escrita y oral en inglés académico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.

 

GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.

 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG : Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CB : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.

 

GRAU EN ENGINYERIA ROBÒTICA

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

GRAU EN ENGINYERIA MULTIMÈDIA

 • Ser capaç de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Ser capaç de treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Ser capaç de fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.


GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a exercir la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.

GRAU EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA SALUT

 • Comprendre informació cientificotècnica oral i escrita en anglés.
 • Adquirir capacitat per a comunicar-se, verbalment i per escrit, en anglés en temes tècnics i divulgatius.

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

Objetivos generales

 • Adquirir el nivel de competencia lingüística B1, según el Marco Europeo de Referencia.
 • Trabajar las destrezas de recepción/ producción escrita/ oral en los sectores y ámbitos más destacados en las TIC (mundo académico, mercado laboral, nuevos productos)
 • Adquirir y saber utilizar la lengua inglesa en el contexto de la ciencia y de la tecnología.
 • Adquirir competencia para identificar y descodificar las estructuras semántico-sintácticas propias del discurso científico oral y escrito en inglés.
 • Adquirir habilidades y método para comunicar de forma oral en inglés de manera creativa en temas relacionados con la ciencia y con la técnica.
 • Saber utilizar las herramientas TIC que permitan desarrollar actividades comunicativas orales y escritas en lengua inglesa en la plataforma Moodle.
 • Reforzar que las técnicas utilizadas para la comprensión de la información y el conocimiento obtenido a través de la asignatura son las herramientas usadas para solucionar problemas, investigar, comunicar, etc.

Objetivos específicos del profesor

1. Desarrollar sólidas habilidades lingüísticas, competencias de pensamiento crítico, y preparar al estudiante para que pueda proseguir su formación académica

2. Poner en práctica las destrezas de recepción/producción escrita/oral en los sectores y ámbitos más destacados en los campos de la ciencia y tecnología (mundo académico, mercado laboral, marketing de nuevos productos, etc.)

3. Valorar el idioma como un recurso importante de interacción en lugar de una asignatura académica.

4. Motivar al estudiante para que utilice la lengua para comunicarse en lugar de permitirle sentirse cómodo simplemente amasando conocimientos sobre la lengua.

5. Utilizar la lengua inglesa de forma que genere situaciones comunicativas.

6. Impulsar e instruir sobre cómo utilizar el enfoque ‘blended learning’ o aprendizaje semi-presencial aplicado al aprendizaje de idiomas por medio de un sistema de gestión del aprendizaje (Moodle).

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 34541
Professor/a responsable:
AMILBURU OSINAGA, ANA MARIA MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix