Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura pertenece a la especialidad o itinerario de Tecnologías de la Información y guarda relación con las distintas asignaturas de administración de sistemas y redes de computadores, principalmente, con las asignaturas "Sistemas Operativos", "Redes de Computadores", "Gestión e Implantación de Redes de Computadores", "Sistemas Distribuidos" y "Administración de Sistemas Operativos y Redes de Computadores". 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Tecnologies de la Informació

 • CETI1 : Capacitat per a comprendre l'entorn d'una organització i les seues necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • CETI5 : Capacitat per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacen les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
 • CETI6 : Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent-hi Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
 • CETI7 : Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Los objetivos que se pretenden alcanzar se pueden resumir en:

Aprender principios y prácticas de las tecnologías y arquitecturas de red, y protocolos y servicios de nivel de aplicación.
Aprender a diseñar, implantar y configurar servicios de red: correo, web, sistemas de archivo remoto, servidores de aplicaciones, ...
Adquirir las aptitudes necesarias para el diseño y desarrollo de un proyecto de implantación de servicios de red.

 

 

Dades generals

Codi: 34066
Professor/a responsable:
RAMOS MORILLO, HECTOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix