Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura pertenece a la especialidad o itinerario de Tecnologías de la Información y guarda relación con las distintas asignaturas programación y, principalmente, con las asignaturas Sistemas Operativos y Redes de Computadores de segundo curso del Grado en Ingeniería Informática. Por otra parte, tiene su continuación en asignaturas como Administración e Implantación de Servicios de Internet.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Tecnologies de la Informació

 • CETI1 : Capacitat per a comprendre l'entorn d'una organització i les seues necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • CETI2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CETI4 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
 • CETI7 : Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir projectes d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

* Aprendre a dissenyar, implantar i configurar una xarxa de computadors i els seus serveis de xarxa fonamentals.

* Adquirir les aptituds necessàries per al disseny i desenvolupament d'un projecte d'infraestructura de xarxa.

* Comprendre i analitzar les diferents capes de l'arquitectura emprada en el model TCP/IP.

* Conèixer i desplegar serveis bàsics de xarxa.

* Desenvolupar i entendre les habilitats necessàries per a la gestió de la seguretat de xarxes.

* Aprofundir en les eines disponibles per a seguretat perimetral i seguretat interna.

* Conèixer i administrar elements de connectivitat en entorns cloud.

* Conèixer i administrar elements de connectivitat en entorns de microservicios.

 

 

Dades generals

Codi: 34065
Professor/a responsable:
ADSUAR ABALDEA, VICTOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix