Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Determinar que sistema software se desea construir es una de las tareas más difíciles en la elaboración de un sistema de información. En esta asignatura se presentan los conceptos y describen se actividades esenciales para garantizar el éxito en la elaboración de sistemas software con cierto grado de complejidad. Entre otros, la definición de los objetivos de las partes interesadas en el proceso, la formulación correcta de requisitos, y la argumentación de la satisfacción. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Sistemes d'Informació

 • CESI1 : Capacitat d'integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.
 • CESI2 : Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir els projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 • Saber definir los objetivos de un proyecto.
 • Saber identificar las partes interesadas de un proyecto
 • Saber definir un proceso de negocio en un lenguaje determinado
 • Comprender que son los escenarios y casos de uso de un sistema y que relaciones exiten entre ellos.
 • Saber definir los casos de uso de un sistema usando una plantilla determinada
 • Comprender que son los requisitos de un sistema software y en que tipos se clasifican.
 • Conocer los métodos que existen para determinar los requisitos y en qué contextos son útiles.
 • Saber que son los conflictos en ingeniería de requisito, cómo se han de analizar y cómo se han de resolver.
 • Saber escribir la especificación de requisitos usando una plantilla determinada.

 

 

 

Dades generals

Codi: 34056
Professor/a responsable:
GOMEZ ORTEGA, JAIME
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix