Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Gestió de la informació es planteja com a culminació d'una sèrie d'assignatures que constitueixen la formació fonamental en tècniques d'emmagatzematge i gestió de la informació, després de Fonaments de les Bases de dades (Primer curs) i Disseny de les Bases de dades (Segon curs). En aquesta assignatura es planteja el problema de la gestió de la informació des d'un punt de vista global, en el qual els estudiants desenvoluparan per vegada primera un projecte complet de gestió, definint el problema, dissenyant i desenvolupant la seua solució, i enfrontant-se a diferents alternatives i reptes que aprendran superar, i que els traslladaran a les futures situacions que es plantejaran en els seus exercicis professionals.

Metodològicament, l'ensenyament de Gestió de la Informació s'ha plantejat com un aprenentatge orientat a projecte, on es començarà plantejant un repte a aconseguir, a partir del com l'assignatura anirà proporcionant els recursos necessaris per al seu assoliment.

Les competències adquirides en Gestió de la Informació serviran també de suport per a la resta d'assignatures de l'especialització en Sistemes d'Informació, on el problema de la gestió de la informació formarà part activa dels desenvolupaments en cadascuna d'elles.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Sistemes d'Informació

 • CESI2 : Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.
 • CESI3 : Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir els projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conèixer i saber aplicar una metodologia completa de disseny de bases de dades per a projectes de sistemes d'informació.
 • Conèixer i saber aplicar eines i recursos per al desenvolupament d'aquesta metodologia.
 • Conèixer i saber aplicar diferents mecanismes d'accés i gestió de la informació emmagatzemada.
 • Enfrontar i saber resoldre diferents reptes en la gestió de la informació habituals en la futura activitat professional de l'estudiant.
 • Descobrir noves tendències relacionades amb la gestió de la informació

 

 

Dades generals

Codi: 34055
Professor/a responsable:
LLOPIS PASCUAL, FERNANDO ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix