Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Acostament de la Universitat al món de les empreses per a conèixer in situ les tecnologies implantades.

Coneixement de l'organització empresarial i, més en concret, dels models d'implantació de les tecnologies de la informació.

Aproximació al coneixement dels factors que influeixen en la relació entre la implantació tecnològica i l'estratègia empresarial de les organitzacions.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Sistemes d'Informació

 • CESI1 : Capacitat d'integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.
 • CESI4 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
 • CESI5 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia, gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització, en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Capacitar per a l'aprenentatge, anàlisi i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies específiques aplicades en diversos sectors econòmics.
 • Dotar a l'estudiant dels coneixements per al treball en grup, en la presa de decisions, independència i creativitat, podent ser capaç de comunicar els seus coneixements en un món empresarial.
 • Conèixer la valoració en el compliment de projectes tecnològics en empresa utilitzant mesures, informes, gestió de projectes, mapes de planificació, etc., durant tot el cicle de vida d'un projecte tecnològic.
 • Analitzar i valorar l'impacte de les tecnologies de la informació en el medi ambient.
 • Conèixer i aplicar els conceptes relacionats amb el ROI (tornada de la inversió) en els projectes i TCO (cost total de propietat).
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre economia i recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics.
 • Conèixer el treball en equip en software factory.
 • Saber i analitzar normes de seguretat en les empreses, tant físiques com de la informació (LOPD, Basilea, etc.)
 • Incorporar nous valors, principis i pràctiques per a fomentar la innovació.
 • Reconèixer el model tecnològic en una empresa: infraestructures, capacity planning, aplicacions, etc.
 • Analitzar els models de gestió d'empreses: organitzatius, operatius i de recursos.

 

 

Dades generals

Codi: 34054
Professor/a responsable:
MARCO SUCH, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8

Estudis en què s'imparteix