Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura optativa Tratamiento de Datos para Sistemas de Información realiza una introducción a los diferentes métodos estadísticos relacionados con el muestreo, la estadística descriptiva y la inferencia estadística. Partiendo de los conocimientos previos adquiridos en la asignatura Estadística, se pretende capacitar a los estudiantes tanto en las técnicas del diseño de encuestas, como en lo referente al tratamiento estadístico de la información obtenida. Además, se describirán las aplicaciones del tratamiento estadístico de la información a la investigación de mercados, el marketing y la gestión empresarial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Sistemes d'Informació

 • CESI5 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.
 • CESI6 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes, planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer la terminología básica de Estadística.
 • Comprender, interpretar y analizar los métodos estadísticos tratados en esta asignatura relacionados con el muestreo y la inferencia estadística.
 • Comprender la metodología para sintetizar los datos de una encuesta en una base de datos para su posterior análisis estadístico y ser capaz de analizar la información obtenida a partir de dichos datos con la ayuda de distintas técnicas estadísticas y paquetes de software estadístico.
 • Ser capaz de aplicar la estadística a distintos ámbitos y en particular a la investigación de mercados, el marketing y la gestión empresarial.
 • Fomentar el espíritu crítico en los estudiantes hacia diferentes técnicas y aplicaciones de la estadística, valorando su importancia y su continua evolución.

 

 

Dades generals

Codi: 34053
Professor/a responsable:
PUJOL LOPEZ, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix