Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura descriu l'aplicació de la robòtica i l'automatització a processos industrials per aconseguir que aquests es duguin a terme d'una forma eficaç i amb autonomia. S'estudien els elements que componen un robot, les seves característiques tècniques així com, les seves especificacions. També es descriuen els mètodes i sistemes informàtics per al control de robots, centrant-se principalment en el control cinemàtic per a la generació i realització de trajectòries. En l'apartat més pràctic es realitzarà la programació de robots mitjançant entorns simulats i en robots reals. A més, es tractaran els aspectes a considerar per implantar un sistema robòtic en la indústria, les característiques de seguretat i les normatives a considerar. 

Dins de l'àmbit de l'automatització, es descriurà el funcionament i programació d'autòmats programables. Aquests equips interactuen amb un procés industrial a través de sensors i accionaments de diferents tipus que seran descrits en l'assignatura. Per supervisar i monitorizar els diferents processos governats per autòmats, es descriurà el disseny i programació dels sistemes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Per a la comunicació entre els autòmats, que controlen un determinat procés, i altres equips d'alt nivell s'abordarà la temàtica de les xarxes de dades industrials.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria de Computadors

 • CEIC5 : Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • CEIC6 : Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
 • CEIC7 : Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Ser capaç de planificar i programar sistemes robòtics. 

- Conèixer els transductors, sensors, actuadors i reguladors més comuns empleats en robòtica i sistemes automatitzats industrials. 

- Obtenir habilitats per a l'elecció i programació d'elements de control. 

- Aprendre a dissenyar i programar interfícies de supervisió, monitoratge i control de processos automatitzats. 

- Adquirir els coneixements bàsics sobre comunicacions industrials. 

- Aprendre a desenvolupar i gestionar projectes de robòtica i automatització industrial.

 

 

Dades generals

Codi: 34052
Professor/a responsable:
RAMON CARRETERO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix