Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La informática adquiere un papel cada vez más importante en los sistemas industriales utilizados para el control y supervisión de instalaciones y procesos. Desde la programación de pequeños controladores, pasando por los autómatas programables, llegando a las grandes máquinas automatizadas las necesidades de comunicación, procesamiento, representación y almacenado de la información amplía las posibilidades de integración de expertos en sistemas informáticos. Existe, por tanto, demanda de incorporación de sistemas informáticos en los nuevos desarrollos para los sistemas industriales a nivel de planta o fabricación.

Como consecuencia aumenta la demanda de profesionales expertos en diseño y desarrollo de software con conocimientos en el ámbito industrial. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria de Computadors

 • CEIC5 : Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • CEIC6 : Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
 • CEIC7 : Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.
 • CEIC8 : Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Ubicar el área de la automatización de procesos industriales en el marco de la ingeniería informática

Introducir conceptos generales sobre la automatización de procesos, su ámbito de aplicación y su relación con el desarrollo profesional del Ingeniero Informático.

Estudiar metodologías de diseño de sistemas informáticos que se integren en sistemas multidisciplinares para la automatización de procesos.

Estudiar estándares de comunicación y control de procesos.

Proponer el diseño software de un sistema de monitorización y control en un entorno automatizado.

 

 

Dades generals

Codi: 34050
Professor/a responsable:
FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix