Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de sistemas embebidos se encaja en el itinerario de Ingeniería de Computadores. Esta materia viene a complementar el estudio de los computadores de propósito general con el aprendizaje de sistemas de computación orientados a la resolución de problemas específicos. Los sistemas embebidos están presentes en muchos ámbitos y forman parte del mundo digital en el que nos encontramos: sistemas de comunicaciones, industria, instrumentación científica, dispositivos de consumo, automoción, etc. Su conocimiento aporta por tanto capacidades fundamentales al ingeniero en informática para el desempeño de su labor profesional en el área.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria de Computadors

 • CEIC1 : Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent-hi computadors, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.
 • CEIC2 : Capacitat de desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el programari d'aquests sistemes.
 • CEIC5 : Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • CEIC7 : Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Aprender a desarrollar y a construir sistemas digitales para resolver problemas industriales y de comunicaciones. Adquirir la capacidad de diseñar procesadores específicos y sistemas embebidos así como desarrollar el software para dichos sistemas. Aprender a analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones embebidas y de tiempo real.

 

 

Dades generals

Codi: 34049
Professor/a responsable:
PLATERO HORCAJADAS, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix