Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Enginyeria de Manteniment de Computadors i Xarxes (d'ara en avant IMCR), s'emmarca dins dels coneixements pertanyents a la branca coneguda com a Arquitectura i Tecnologies dels Computadors. És la porta d'entrada, com a optativa, a l'Especialitat en Enginyeria de Computadors del pla d'estudis d'Enginyeria Informàtica, aportant una visió general dels aspectes més importants que s'han de conèixer per a la formació en aquesta branca.

Aquesta assignatura constitueix una matèria amb un marcat talle transversal i d'aplicació pràctica, les competències derivades de la qual són cada vegada més demandades per la societat. IMCR circumscriu els aspectes, coneixements i habilitats involucrades en l'anàlisi i plantejament d'un projecte ingenieríl relacionats amb Internet-of-Things (IoT), sensorización, sincronització, integració de computadors i sensors, entre altres. Ací s'estudiarà i posarà en pràctica el treball de l'enginyer incloent les etapes principals a les quals cal enfrontar-se en una projecte, des de l'anàlisi inicial fins a l'adequació del manteniment a llarg termini dels elements del sistema.

L'assignatura podrà incloure un projecte que s'emmarcarà en l'itinerari d'Enginyeria de Computadors amb relació amb altres assignatures del mateix itinerari, proporcionant a l'alumne una visió integral de diferents parts d'un projecte de major envergadura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria de Computadors

 • CEIC3 : Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari per a les mateixes.
 • CEIC4 : Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.
 • CEIC7 : Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.
 • CEIC8 : Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer/a tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia, gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conèixer i aplicar metodologies de disseny per a projectes tecnològics de IoT, visió per computador, machine learning, etc.
 • Conèixer la terminologia i l'estat actual dels components d'un sistema, incloent sistemes intel·ligents, sensors, computadors, etc.
 • Iniciar-se en la cerca i gestió d'articles científics, bases de dades útils en el projecte i gestió de referències.
 • Identificar els diferents mòduls que poden conformar un sistema informàtic, així com la seua definició, la interacció entre ells i el manteniment en el seu cicle de vida útil. Adquirir la capacitat de dissenyar un pla de contingències eficient i realitzable en el marc de l'assignatura.
 • Adquirir habilitats en la presentació d'informació, ja siga en format escrit com a oral.
 • Adquirir una actitud crítica en la descripció i valoració de la informació oposada útil en el desenvolupament de l'assignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 34047
Professor/a responsable:
SAVAL CALVO, MARCELO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix