Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 • La asignatura se imparte en 4º curso del Grado en Informática, en la especialidad de Ingeniería de Computadores.
 • El principal objetivo es introducir al alumno en el paradigma de la programación concurrente y en el uso de las herramientas y técnicas utilizadas en general por los lenguajes concurrentes. Está centrada en la descripción de los principios y metodologías de la programación concurrente, en los problemas derivados de la ejecución paralela de procesos y en las técnicas y herramientas existentes para resolver estos problemas. Proporciona una visión completa de los mecanismos que permiten utilizar la concurrencia a nivel de procesos y/o de hilos en diversos sistemas informáticos, desde los de más bajo nivel hasta los de alto nivel.
 • En las prácticas se utilizan diversos lenguajes y bibliotecas de amplio uso profesional: C/Unix/Posix, Java, C++/Boost, C#/.NET, Rust, D, Vala, etc.
 • Se recomienda haber cursado las asignaturas Programación 1, Programación 2 y Sistemas Operativos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria de Computadors

 • CEIC3 : Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari per a les mateixes.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a nés de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Reconocer la utilidad de programar concurrentemente las aplicaciones que puedan beneficiarse de esta característica.

• Detectar condiciones de carrera en algoritmos concurrentes.

• Conocer diversos mecanismos para resolver problemas derivados del acceso a recursos compartidos, desde los de bajo nivel hasta los que utilizan librerías de alto nivel.

• Construir aplicaciones concurrentes mediante la utilización de algunos de los lenguajes y librerías disponibles en el mercado (C/System V, C/Posix, C++/Boost, Java o C#).

 

 

Dades generals

Codi: 34046
Professor/a responsable:
CORBI BELLOT, ANTONIO MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix