Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMACIÓ CONCURRENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura se imparte en 4º curso del Grado en Informática, en la especialidad de Ingeniería de Computadores. El principal objetivo es introducir al alumno en el paradigma de la programación concurrente y en el uso de las herramientas y técnicas utilizadas en general por los lenguajes concurrentes. Está centrada en la descripción de los principios y metodologías de la programación concurrente, en los problemas derivados de la ejecución paralela de procesos y en las técnicas y herramientas existentes para resolver estos problemas. Proporciona una visión completa de los mecanismos que permiten utilizar la concurrencia a nivel de procesos y/o de hilos en diversos sistemas informáticos, desde los de más bajo nivel hasta los de alto nivel.

En las prácticas se utilizan diversos lenguajes y librerías de amplio uso profesional: C/Unix/Posix, Java, C++/Boost, C#/.NET, etc. El lenguaje docente Pascal FC es utilizado en las explicaciones teóricas.

Se recomienda haber cursado las asignaturas Programación 1, Programación 2 y Sistemas Operativos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria de Computadors

 • CEIC3 : Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari per a les mateixes.

 

Competències Bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a nés de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Reconocer la utilidad de programar concurrentemente las aplicaciones que puedan beneficiarse de esta característica.

• Detectar condiciones de carrera en algoritmos concurrentes.

• Conocer diversos mecanismos para resolver problemas derivados del acceso a recursos compartidos, desde los de bajo nivel hasta los que utilizan librerías de alto nivel.

• Construir aplicaciones concurrentes mediante la utilización de algunos de los lenguajes y librerías disponibles en el mercado (C/System V, C/Posix, C++/Boost, Java o C#).

 

 

Dades generals

Codi: 34046
Professor/a responsable:
CALERA RUBIO, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix