Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La necesidad de interconectar los diferentes sistemas informáticos en una organización o entre diferentes organizaciones para mejorar la gestión de sus procesos o para ofrecer servicios que permitan mejorar su posicionamiento en el mercado frente a los competidores es un hecho innegable. Sin embargo, este proceso de integración es una tarea compleja debido a la heterogeneidad existente entre las tecnologías y sistemas informáticos y a la falta de estándares orientados a la integración. En este sentido, los objetivos de la asignatura se centran en un acercamiento inicial a la problemática existente en el ámbito de la integración de las TIC y las estrategias, tecnologías y estándares de integración que permitan resolver dicha problemática. En concreto, la asignatura profundiza en los paradigmas y tecnologías de integración que más éxito están teniendo en la actualidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria del Programari

 • CEIS3 : Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
 • CEIS4 : Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
 • CEIS6 : Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un domini o més d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer y comprender la problemática de la interconexión de los sistemas y aplicaciones TIC.
 • Conocer y comprender la evolución de los paradigmas, tecnologías e infraestructuras de integración.
 • Capacidad para aplicar las metodologías y estándares de integración adecuados en función de los requerimientos del proyecto.
 • Capacidad para manejar, gestionar e implantar las principales herramientas y sistemas de integración orientasdas a servicios.
 • Capacidad para analizar y llevar a cabo proyectos de integración.

 

 

Dades generals

Codi: 34044
Professor/a responsable:
SIRVENT LLAMAS, ALEJANDRO JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix