Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

GCS. Asignatura optativa de 4º curso (segundo cuatrimestre) del Grado en Informática.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria del Programari

 • CEIS1 : Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Programari.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Conocer los principales estándares de calidad software

- Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en uso al análisis, diseño y evaluación de proyectos software centrados en el usuario

- Ser capaz de definir un documento de análisis centrado en el usuario

- Ser capaz de definir y evaluar medidas de calidad en uso sobre proyectos software

- Ser capaz de realizar evaluaciones heurísticas que permitan evaluar la consecución de objetivos de calidad en uso

- Ser capaz de realizar y analizar un test de rendimiento

- Ser capaz de reportar de manera adecuada los resultados de tests de rendimiento

- Ser capaz de utilizar los resultados de las distintas técnicas de evaluación de calidad en uso para retroalimentar el análisis y el diseño de un proceso centrado en el usuario y permitir la mejora de dicha calidad en uso.

 

 

Dades generals

Codi: 34041
Professor/a responsable:
CACHERO CASTRO, CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix