Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Tècniques d'Especificació Programari (TAES) s'impartix en el segon quadrimestre del tercer curs de la titulació d'Enginyeria Informàtica dins de l'itinerari d'Enginyeria del Programari. És una assignatura de 6 crèdits, la qual cosa implica quatre hores de docència presencial en l'aula. La mitat d'ells són crèdits teòrics i l'altra mitat són pràctics. En TAES es presenten en una sèrie d'aspectes fonamentals per al desenrotllament eficient de programari com són el treball en equip de desenrotllament així com en metodologies de desenrotllament. La base és que un desenrotllament programari amb una certa complexitat serà més reeixits si les tasques d'anàlisi prèvia i planificació es realitzen de forma adequada, així com si cada un dels membres de l'equip és capaç de treballar com a tal.

Esta assignatura és natural continuació de l'Anàlisi i Especificació de Sistemes Programari però està intrínsecament relacionada amb altres assignatures de Desenrotllament d'Aplicacions i Disseny de Bases de Dades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria del Programari

 • CEIS1 : Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Programari.
 • CEIS2 : Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les mateixes organitzacions.
 • CEIS4 : Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
 • CEIS5 : Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que pogueren presentar-se.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir les activitats dels projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, a més de legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Planificar i Desenrotllar Projectes d'Enginyeria en Informàtica
 • Especificar sistemes programari
 • Dirigir equips de treball Treballar dins d'equips autogestionats
 • Definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenrotllament
 • Liderar i gestionar equips de treball
 • Presentar eficaçment els projectes realitzats
 • Gestionar les crisis

 

 

Dades generals

Codi: 34040
Professor/a responsable:
FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix