Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura pretende introducir al alumno en el desarrollo de aplicaciones web orientadas a servicios. En este tipo de aplicaciones el servidor se comporta como un API que nos ofrece un conjunto de servicios y el navegador web implementa no solo la interfaz de usuario sino también parte de la lógica de negocio.

Asumiremos que el alumno tiene conocimientos básicos de patrones de diseño software, arquitecturas cliente-servidor en Internet y redes de comunicaciones. Asimismo asumiremos que domina el paradigma de programación orientada a objetos.

Los bloques principales de la asignatura son tres, el primero de ellos en el servidor y los otros dos en el cliente: desarrollo en el servidor con servicios web REST, desarrollo de Single Page Applications y finalmente aplicaciones web en dispositivos móviles. 

En una asignatura de este tipo además de conceptos teóricos se deben introducir lenguajes, tecnologías y herramientas para probar "de primera mano" las arquitecturas. En la del cliente trabajaremos en el navegador y por tanto usaremos HTML/CSS/Javascript. En la parte del servidor emplearemos Node, ya que nos permite usar el mismo lenguaje que en el cliente, Javascript 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria del Programari

 • CEIS3 : Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
 • CEIS4 : Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocimiento de los diferentes modelos de arquitectura para aplicaciones web, y más en profundidad las de tipo SPA (Single Page Applications)
 • Conocimiento de diversas tecnologías, lenguajes y herramientas para desarrollo en el lado del servidor y del cliente, y los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas.
 • Capacidad para diseñar y desarrollar un servicio web de tipo REST en el servidor
 • Conocimiento y capacidad para aplicar buenas prácticas y recomendaciones habituales en el diseño de APIs REST
 • Capacidad para diseñar y desarrollar en el navegador una aplicación cliente de un API REST 
 • Conocimiento de las problemáticas que presentan las aplicaciones web móviles y en qué se diferencian de las de escritorio
 • Conocimiento de las tecnologías que permiten desplegar aplicaciones web "en la nube"

 

 

Dades generals

Codi: 34039
Professor/a responsable:
COLOMINA PARDO, OTTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix