Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura optativa Tecnología y Arquitectura Robótica realiza una introducción al mundo de la Robótica, partiendo de que el alumno no tiene conocimientos previos en esta materia. En la asignatura explicaremos las diferentes formas en que un robot puede percibir lo que ocurre a su alrededor y aplicar su "inteligencia" para resolver los problemas. Además, se describirán muchas de las aplicaciones actuales en las que se están utilizando robots, incluyendo, entre otras aplicaciones en la medicina, industria, en navegación espacial, robótica militar, robótica en el hogar, etc. Además, estudiaremos diferentes robots comerciales y revisaremos artículos actuales que muestren de forma práctica aplicaciones donde se utilizan los robots cotidianamente. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán sobre robots LEGO Mindstorms, de tal manera que podamos aprender a resolver diferentes situaciones asociadas al manejo de una plataforma robótica en una situación real.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Computació

 • CEC5 : Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
 • CEC6 : Capacitat per a desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i la seua aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció persona computadora.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre i desenvolupar arquitectures o sistemes informàtics centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar i fer estudis, informes i planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Introducir al alumno en el mundo de la robótica.
 • Entender y saber utilizar diferentes tecnologías de percepción de señales y de actuación en entornos robóticos.
 • Describir y ser capaz de utilizar diferentes propuestas de arquitecturas para el diseño de robots y la planificación de su comportamiento.
 • Desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias para la resolución de problemas y misiones sencillas en plataformas robóticas reales.
 • Fomentar el espíritu crítico en los estudiantes hacia diferentes herramientas y aplicaciones de la robótica, valorando su importancia y su continua evolución.

 

 

Dades generals

Codi: 34036
Professor/a responsable:
PUJOL LOPEZ, FRANCISCO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix