Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Procesamiento de Lenguajes trata sobre los aspectos fundamentales del proceso de traducción de lenguajes informáticos, estudiando técnicas específicas para el diseño de compiladores de lenguajes de programación, que pueden emplearse para el procesamiento de otro tipo de lenguajes informáticos.

Es una asignatura optativa incluída en el itinerario de Computación.

 

Se debe haber cursado la asignatura Teoría de la Complejidad (34029) antes de cursar esta asignatura, los contenidos sobre lenguajes, gramáticas y autómatas que se imparten en TC son fundamentales para PL.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Computació

 • CEC2 : Capacitat per a conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, disseny i processament de llenguatges.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer la estructura básica de un compilador y su organización en fases

 • Conocer el funcionamiento de los analizadores léxicos, y su implementación

 • Dominar los dos tipos básicos de análisis sintáctico lineal: descendente y ascendente

 • Diseñar esquemas de traducción dirigidos por la sintaxis, y su implementación con analizadores sintácticos descendentes y ascendentes.

 • Conocer los aspectos relacionados con los símbolos y tipos de un lenguaje de programación, y su gestión mediante tablas de símbolos y de tipos.

 • Conocer la generación de código intermedio y saber generar código para una máquina virtual o real.

 • Dominar la compilación de tipos de datos compuestos: arrays, registros

 • Saber generar código para llamadas a funciones y subprogramas

 

 

Dades generals

Codi: 34034
Professor/a responsable:
MORENO SECO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix