Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura se encuentra ubicada en el 4º curso del Grado en Ingeniería Informática. Es una asignatura optativa de la especialidad 3 Computación. La asignatura pretende introducir al alumno en el campo de la representación de gráficos utilizando un computador. Se darán a conocer las técnicas básicas de representación gráfica en la pantalla de un ordenador que sirva de base a partir de la cual se construyan conocimientos en técnicas de diseño, animación e interacción gráfica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Computació

 • CEC1 : Capacitat per a tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per a interpretar, seleccionar, valorar, modelar, i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.
 • CEC6 : Capacitat per a desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i la seua aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció persona computadora.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen l'objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, de concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir les activitats dels projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions, i els serveis informàtics, a més de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització, en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Proporcionar una visión general de un sistema de computación gráfica interactivo de manera que el alumno obtenga una idea de los fundamentos de la computación gráfica.
 • Conocer los aspectos fundamentales del diseño gráfico. Modelos geométricos, técnicas de creación de gráficos, aplicación de texturas, iluminación y sombreado.
 • Conocer las diferentes técnicas de animación gráfica. Animación automática basada en eventos cíclicos, eventos aleatorios o guiada por inteligencia artificial. Animación dirigida por el usuario. Principios de la interacción.
 • Conocer y saber utilizar los diferentes dispositivos de interacción que existen en la actualidad.
 • Conocer la arquitectura de los sistemas de Realidad Virtual.
 • Ser capaces de desarrollar una aplicación gráfica interactiva completa sobre un entorno virtual.

 

 

Dades generals

Codi: 34033
Professor/a responsable:
VIEJO HERNANDO, DIEGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix