Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura se enmarca dentro de la Ingeniería del Software. Concretamente abarca las actividades conducentes a la confección de un plan de pruebas del desarrollo de un sistema software, así como la ejecución de dicho plan utilizando las metodologías, tecnologías y herramientas automáticas más adecuadas para contribuir al éxito en el desarrollo de un proyecto  software (satisfacer tiempos de entrega estimados, satisfacer costes estimados, y satisfacer las expectativas del cliente)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i amb la legislació i normativa vigent.
 • CE16 : Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir les activitats dels projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Que el alumno sea capaz de comprender y discernir entre los diferentes tipos de pruebas, así como sus objetivos

Que el alumno sea capaz de comprender y aplicar correctamente las diferentes técnicas de pruebas, diferenciando claramente las tareas de diseño de las tareas de automatización de las mismas

Que el alumno sea capaz de comprender y aplicar correctamente el análisis de los resultados de las pruebas

Que el alumno sea capaz de planificar las pruebas adecuadas en función del modelo de proceso de desarrollo de un proyecto, justificando sus decisiones

 

 

Dades generals

Codi: 34027
Professor/a responsable:
ALFONSO GALIPIENSO, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix