Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura "Ingeniería de los Computadores" (IC) se enmarca en el grupo de asignaturas centradas en la Arquitectura de Computadores, entre las que se encuentran "Fundamentos de los Computadores", "Estructura de los Computadores" y "Arquitectura de Computadores", de cursos anteriores y cuyos contenidos conforman una base imprescindible para IC. Desde una perspectiva histórica, se sigue una evolución tecnológica que comienza con la asignatura "Arquitectura de Computadores" donde se comienzan a estudiar arquitecturas complejas que incorporan diferentes grados de paralelismo (en su mayoría a nivel de instrucción) y que forman la base de las arquitecturas de alto rendimiento que se estudian en IC. Es en ésta última donde se analizan en profundidad diferentes arquitecturas de alto rendimiento, las características que le son propias en cuanto a su programación y sus mecanismos de evaluación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i amb la legislació i normativa vigent.
 • CE14 : Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar aplicacions, sistemes i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar arquitectures o sistemes informàtics centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Se plantea un objetivo general centrado en que el o la estudiante comprenda la importancia de las arquitecturas de alto rendimiento, entendidas como arquitecturas que incorporan niveles altos de paralelismo. Para lograr este objetivo general, se plantean los siguientes sub-objetivos concretos:

 • Conocer las características básicas de la computación paralela en función de la arquitectura sobre la que se ejecuta el software.
 • Adquirir conocimientos sobre las técnicas de evaluación de las arquitecturas de alto rendimiento.
 • Desarrollar un espíritu crítico sobre la evaluación de arquitecturas y el uso de paralelismo para mejorar el rendimiento.
 • Ser capaz de seleccionar la mejor arquitectura paralela en función del problema que se desee resolver.
 • Conocer los elementos principales en el diseño de un multicomputador y un multiprocesador.
 • Comprender las diferencias de diseño de las distintas arquitecturas paralelas y cómo estas diferencias condicionan su rendimiento.
 • Desarrollar la capacidad de participar en un grupo de diseño y desarrollo de aplicaciones para arquitecturas paralelas.
 • Entender y adquirir la capacidad de analizar un problema desde un punto de vista paralelo.

 

 

Dades generals

Codi: 34025
Professor/a responsable:
MARTINEZ ALVAREZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix