Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Es tracta del primer contacte de l'alumne amb la Intel·ligència Artificial (IA), una de les àrees de la informàtica amb una rellevància creixent en l'àmbit professional, els titulats en Enginyeria Informàtica actuals han de comprendre i aprendre la resolució de problemes utilitzant conceptes i tècniques de IA.

El seu coneixement resulta fonamental per a poder abordar amb èxit una bona part dels projectes en els quals es veuran involucrats durant el seu exercici professional. Aquesta assignatura es complementa posteriorment amb diferents assignatures de caràcter optatiu.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1.Reflexionar sobre el context de la Intel·ligència Artificial i els Sistemes Intel·ligents a partir de l'anàlisi de les seues problemàtiques, tècniques i línies de recerca.
2.Prendre contacte amb literatura general i específica d'Intel·ligència Artificial.
3.Dominar i utilitzar la terminologia utilitzada en Intel·ligència Artificial
4.Identificar llenguatges i eines de desenvolupament pròpies de la Intel·ligència Artificial.
5.Comprendre, conèixer, analitzar i aplicar els mètodes de cerca avançada per a la resolució de problemes.
6.Comprendre els mètodes utilitzats habitualment en el disseny de jocs per ordinador de dos contrincants
7.Conèixer diferents formes de representar el coneixement
8.Conèixer les àrees de la Intel·ligència Artificial: Visió Artificial i Aprenentatge.
9.Ser capaços d'implementar algorismes de Visió Artificial i Aprenentatge.
10.Capacitat d'integrar els coneixements, mètodes, algorismes i destreses pràctiques dels Sistemes d'Intel·ligència Artificial.
11.Ser capaços de mostrar mitjançant exemples i resultats la validesa dels seus treballs. Desenvolupar la maduresa en la realització d'informes i documentació útil dels algorismes implementats.
12.Desenvolupar capacitats d'aplicar i relacionar, de forma autònoma, la Intel·ligència Artificial interdisciplinària.

 

 

Dades generals

Codi: 34024
Professor/a responsable:
RIZO ALDEGUER, RAMON LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix