Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura està pensada per a permetre a l'alumne desenvolupar aplicacions de manera senzilla i eficient. L'alumne aprendrà conceptes de programació per a aplicacions gràfiques, i la utilització d'eines útils per al desenvolupament d'aplicacions. Realitzarà pràctiques individuals així com una pràctica en grup.

La part 'Web' ajuda a l'alumne a planificar, concebre i dirigir projectes, ja que es realitza una pràctica en grup d'importància la qual també ajuda a comprendre la importància de la negociació i els hàbits de treball efectius, així com les habilitats de comunicació i lideratge.

En aquesta pràctica es posaran en pràctica els conceptes teòrics explicats: es desenvoluparà una aplicació informàtica basada en web de forma segura i eficient desenvolupant llibreries per a la seua reutilització; es connectarà aquesta aplicació amb una base de dades; es realitzarà un control de versions per a una millor coordinació dels membres del grup.

Els alumnes hauran realitzat en el primer curs altres assignatures (P1, P2) que senten les bases de programació bàsica necessària per a poder desenvolupar un projecte informàtic. En primer curs també s'ha vist Fonaments de les Bases de dades, necessària per a connectar el projecte informàtic amb la base de dades. En el segon curs s'imparteix programació 3 (P3), necessària per a comprendre el paradigma orientat a objectes, i l'assignatura Dissenye de bases de dades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
 • CE13 : Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, incloent-hi els basats en web.
 • CE17 : Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, la concepció, el desenvolupament o l'explotació d'aplicacions, sistemes i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

-Utilitzar eines actuals per al disseny i programació d'aplicacions.
-Involucrar a l'alumne en un desenvolupament d'una aplicació software real.
-Conèixer i manejar els problemes derivats del desenvolupament d'una aplicació gran en un grup de treball.

 

 

Dades generals

Codi: 34019
Professor/a responsable:
GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix