Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura “Programació i estructures de dades” és obligatòria i de durada semestral, amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS, repartits entre 3 crèdits de teoria i 3 de pràctiques. S'imparteix en el segon curs del Grau en Informàtica.

L'assignatura “Programació i estructures de dades” té una dependència amb l'assignatura “Programació 2” i s'ha de coordinar amb les assignatures “Programació 3” i “Anàlisi i Disseny d'Algorismes”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE6 : Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
 • CE7 : Coneixement, disseny i utilització de manera eficient dels tipus i estructures de dades més adequades per a la resolució d'un problema.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat de les apalicacions, els sistemes i els serveis informàtics, a més de la informació que gestionen. 
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Els objectius generals de l'assignatura “Programació i estructures de dades” són els següents:

Que l'alumne conega:
• Els mecanismes d'abstracció i la seua importància per a la resolució de problemes.
• Els tipus de dades més usuals en programació, les seues representacions més comunes i la seua utilitat.

Que l'alumne comprenga:
• La necessitat de separació entre els nivells d'especificació, implementació i ús.
• La necessitat d'adaptar la representació interna del tipus abstracte de dades (TAD) als requeriments de l'aplicació a resoldre.

Que l'alumne siga capaç de:
• Distingir entre les representacions alternatives d'una abstracció de dades i raonar sobre la solució escollida quant a cost computacional es refereix.
• Aplicar els tipus abstractes de dades bàsics apresos a problemes pràctics reals.
• Organitzar un determinat volum de dades de la forma més racional possible en funció dels requeriments del problema a resoldre.
• Crear nous tipus abstractes de dades, o que puga triar una altra representació dels mateixos per a adaptar-los a una aplicació determinada.
• Avaluar cada representació d'un tipus abstracte de dades en funció del seu consum de recursos (eficiència espacial i eficiència temporal).
• Desenvolupar l'hàbit de treballar en equips de programació.

 

 

Dades generals

Codi: 34016
Professor/a responsable:
PERAL CORTES, JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix