Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Fonaments de les xarxes de comunicació de dades. Arquitectures de xarxa. Sistemes i tecnologies actuals per a comunicacions de dades actuals: funcionament i estàndards vigents. Tècniques, protocols i dispositius per a la transmissió de dades. Eines software per gestionar xarxes de computadors. Xarxes d'àrea local i metropolitana. Xarxes d'àrea extensa. Xarxes sense fils. Interconnexió de xarxes i encaminament. Internet.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet, i dissenyar i implementar aplicacions que hi estiguen basades.
 • CE4 : Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic en informàtica i manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Proporcionar als alumnes una visió global de la problemàtica associada a les comunicacions de dades, presentant especial atenció a l'arquitectura de xarxa TCP / IP.
 • Comprendre les funcions i serveis generals dels principals nivells de les arquitectures de xarxa, especialment, des de la capa física fins a la capa de transport on s'engloben les principals funcions de la comunicació.
 • Conèixer el mecanisme de definició de protocols basat en Màquines d'Estat Finit i emprar per definir un protocol qualsevol.
 • Relacionar conceptes com velocitat de transmissió i ample de banda per poder comprendre el per què de la limitació de la velocitat en l'enviament de dades dels mitjans de transmissió actuals.
 • Realitzar una comparativa entre els diferents mitjans de transmissió de dades utilitzats en les comunicacions de les computadores i el seu ús en determinats àmbits.
 • Conèixer les característiques i prestacions de la tecnologia LAN Ethernet i WiFi.
 • Conèixer com es realitza la gestió dinàmica de taules d'encaminament en una xarxa mitjançant protocols d'encaminament com RIP i OSPF.
 • Conèixer els accessos a serveis d'Internet més implantats en l'actualitat.
 • Ser capaç d'emprar eines de xarxa i analitzar la informació que es transmet amb qualsevol protocol bàsic d'una arquitectura TCP / IP.
 • Conèixer i saber interpretar el funcionament dels protocols d'adreçament físic i lògic, ARP, IP, TCP i UDP.
 • Ser capaç de configurar d'una manera eficient les taules d'encaminament d'encaminament de diferents encaminadors.
 • Comprendre el funcionament de la traducció NAT.

 

 

Dades generals

Codi: 34015
Professor/a responsable:
BERNA GALIANO, JOSE ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix