Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura guarda relació amb les assignatures Programació 1, Programació 2 i Estructura dels Computadors de primer curs, és la primera assignatura en la seqüència de Sistemes Operatius i té la seua continuació en les assignatures Administració de Sistemes Operatius i Xarxes de Computadors, i Sistemes Distribuïts, ambdues de tercer curs. S'enquadra dins de la matèria Sistemes Operatius.

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant els coneixements bàsics, tant a nivell teòric com a empíric, per a comprendre i analitzar els problemes principals als quals s'enfronten els sistemes operatius, així com les seues possibles solucions. A més li ensenya a utilitzar el raonament analític mitjançant la construcció i resolució d'escenaris computacionals senzills.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes, integrant maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Comprendre els problemes bàsics associats als Sistemes Operatius: multiprocessament, concurrència i gestió de recursos.
 • Conèixer l'organització, estructura i serveis dels sistemes operatius.
 • Entendre la importància de la planificació, la comunicació i la sincronització de processos en sistemes de multiprocessament.
 • Introduir la problemàtica associada a la gestió dels dispositius d'entrada/eixida, els sistemes d'arxiu i les solucions viables.
 • Analitzar les arquitectures presents en la gestió i administració de la memòria.

 

 

Dades generals

Codi: 34013
Professor/a responsable:
MORA GIMENO, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix