Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Estadística és una part de la formació bàsica de la titulació de grau en Enginyeria Informàtica que capacitarà l'alumnat per a resoldre els problemes matemàtics relacionats amb l'estadística que se li plantegen en el seu futur, tant universitari com professional. Es requereix una sòlida base matemàtica en aspectes relacionats especialment amb la teoria de conjunts, l'anàlisi combinatòria, el concepte de probabilitat, el càlcul d'integrals senzilles, el concepte d'integral definida i la utilització adequada de la notació i el llenguatge matemàtic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, informar i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conèixer la terminologia bàsica d'Estadística.
 • Adquirir coneixements específics de la matèria com definicions, fórmules i resultats.
 • Comprendre, interpretar i analitzar els mètodes estadístics tractats en aquesta assignatura relacionats amb l'estadística descriptiva.
 • Comprendre el concepte de probabilitat, saber utilitzar les tècniques i mètodes relacionats amb el càlcul de probabilitats.
 • Comprendre la importància de la matèria com a base central d'aplicació de desenvolupaments i tècniques estadístiques en qüestions relatives a altres assignatures del pla d'estudis.
 • Comprendre la metodologia per a sintetitzar les dades de les fitxes d'una enquesta en una base de dades i ser capaç d'analitzar la informació obtinguda amb l'ajuda de diferents tècniques estadístiques i paquets de programari estadístic.
 • Desenvolupar la capacitat d'assimilar noves tècniques estadístiques que puguen ser necessàries en la vida professional.

 

 

Dades generals

Codi: 34011
Professor/a responsable:
PUJOL LOPEZ, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix