Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Estructura dels Computadors s'encarrega d'estudiar l'estructura i l'arquitectura dels computadors per a així saber comprendre'ls i avaluar-los tant a nivell global com a nivell dels components bàsics que el conformen. Aquesta assignatura s'emmarca dins dels coneixements pertanyents a la branca coneguda com a Arquitectura i Tecnologia de Computadors, branca que entre altres matèries explica el funcionament dels ordinadors com a màquines de computació, tant a nivell maquinari com a programari.

Estructura dels Computadors té com a requisit previ l'assignatura Fonaments dels Computadors, en la qual s'adquireix la base de disseny lògic i electrònica digital que serveix per a emprar-la tant en el disseny de les estructures, com per a comprendre la naturalesa de cadascun dels elements que conformen el computador. Així mateix, està relacionada amb l'assignatura Programació 1 ja que és convenient tenir coneixements de programació per a cursar Estructura dels Computadors.

Pel que fa a les relacions amb assignatures posteriors, en Estructura dels Computadors s'adquireix una base sobre l'organització del computador que serà utilitzada en les assignatures Arquitectures de Computadors i Enginyeria de Computadors per a aprofundir en temes més complexos centrant-se en la millora dels aspectes funcionals i en el rendiment dels computadors.

Finalment, Estructures dels Computadors també proporciona una base de coneixements important per a assignatures optatives afins a arquitectura i estructura de computadors i de sistemes operatius.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE9 : Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els configuren.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes, integrant-hi maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix la planificació dels ensenyaments. 
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

L'objectiu global de l'assignatura és conèixer detalladament el funcionament dels computadors i cadascuna de les estructures que els constitueixen. Els objectius específics es concreten en els següents:

Orientats a l'adquisició de coneixements

- Comprendre l'organització interna d'un computador, estructurant aquest en les seues unitats funcionals.
- Analitzar el funcionament de les diferents unitats funcionals del computador.
- Comprendre la necessitat i el funcionament de la unitat de control, així com conèixer els avantatges i inconvenients dels seus possibles mètodes de disseny.
- Analitzar i comprendre el funcionament global de la unitat aritmètic-lògica i les diferents formes d'implementar operadors i/o algorismes.
- Donar a conèixer les principals característiques dels diferents sistemes d'emmagatzematge que és possible trobar en el computador i comprendre la necessitat d'establir una organització jeràrquica dels mateixos.
- Comprendre les funcions que realitza el sistema d'entrada/eixida i com es duen a terme.
- Conèixer metodologies de disseny dels processadors i les seues unitats funcionals.


Orientats a l'adquisició d'habilitats

- Desenvolupar habilitats de disseny i anàlisi de circuits digitals.
- Ensinistrar en el maneig d'eines i simuladors que assistisquen en el disseny de projectes, útils per a l'anàlisi i l'avaluació de la qualitat de les realitzacions.
- Desenvolupar habilitats de programació en llenguatge assemblador.
- Desenvolupar habilitats de descripció maquinari.
- Adquirir destresa en l'aplicació dels coneixements teòrics.

Orientats a promoure les actituds

- Assumir els esquemes de teoria, abstracció i disseny com a mètode que permet impulsar la capacitat per a abstraure i generalitzar els problemes, així com assimilar els ràpids avanços en la disciplina i situar-los en el seu context d'innovació científica i tecnològica.
- Desenvolupar l'esperit crític tant per a enfrontar-se a un problema com per a avaluar els avantatges i inconvenients d'un disseny concret.

 

 

Dades generals

Codi: 34010
Professor/a responsable:
SORIANO PAYA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix