Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Matemàtica Discreta forma part de la formació bàsica de la titulació de grau en Enginyeria Informàtica que capacitarà a l'alumnat per a resoldre els problemes matemàtics relacionats amb la Matemàtica Discreta que se li plantegen en el seu futur tant universitari com professional. Aquesta formació bàsica li prepararà per a dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

Són molts els tòpics que poden classificar-se dins de la matèria de matemàtica discreta. Podem considerar, per exemple, els tòpics relacionats amb la teoria de conjunts, la lògica bàsica, les tècniques de demostració, els fonaments per comptar, l'aritmètica sencera i modular, els grafs, els arbres o la probabilitat discreta. D'entre ells, hi ha certs tòpics que per les seues característiques poden, també, englobar-se dins d'altres disciplines o matèries. Per exemple, els conceptes relacionats amb la teoria de conjunts poden formar part de l'àlgebra, la lògica bàsica i les tècniques de demostració formarien part de la lògica considerada com a matèria, i el mateix ocorre amb la probabilitat discreta que ja per si mateixa pot considerar-se una disciplina. Tot això ens ha portat a considerar en aquesta assignatura conceptes relacionats amb els grafs i l'aritmètica sencera i modular.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.
 • CG3 : Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge i desenrotllament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'Enginyer/a en Informàtica.
 • Ampliar i aprofundir el coneixement i habilitat en el raonament formal, adquirint i millorant els coneixements matemàtics.
 • Reforçar l'hàbit de plantejar-se interrogants. La pràctica de preguntar-se en confrontar-se amb un problema hi ha una solució? Quantes? Quina relació hi ha entre elles? Què succeiria si es canviara algun aspecte particular del problema?
 • Dominar els conceptes bàsics, resultats, mètodes, vocabulari i notacions associades a la Matemàtica Discreta.
 • Observar que encara que el contingut de la matèria és matemàtic moltes de les seues aplicacions es relacionen amb la ciència de la computació. D'ací la importància d'una bona motivació per a tractar els temes i una presentació preliminar de les aplicacions.

 

 

Dades generals

Codi: 34006
Professor/a responsable:
PENADES MARTINEZ, JOSE LEANDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix