Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El contingut d'aquesta assignatura s'emmarca dins dels coneixements pertanyents a la branca coneguda com Arquitectura i Tecnologies dels Computadors, branca que entre altres aspectes explica el funcionament dels ordinadors com màquines de computació.

Aquesta assignatura té un caràcter bàsic i per aqueixa raó es troba situada en el primer quadrimestre dels estudis del Grau en Enginyeria Informàtica. Introdueix a l'alumne en conceptes fonamentals, tant teòrics com pràctics, de la tecnologia que utilitzen els ordinadors. Aquests conceptes seran utilitzats com base per a assignatures posteriors del pla d'estudis, entre les quals es troben: Estructures dels Computadors, Arquitectura dels Computadors i Enginyeria dels Computadors. Per aquesta raó, els coneixements adquirits en aquesta assignatura, complementats amb els de l'assignatura de Física, són necessaris per a superar amb èxit les assignatures abans citades i per tant completar amb èxit els estudis.

Aquesta assignatura és la primera de les quals conformen els coneixements en Arquitectura i Tecnologia del Computador. El seu caràcter bàsic la situa en el primer semestre del primer curs i els seus continguts es complementen amb els de l'assignatura de Física.

Fonaments dels Computadors introdueix a l'alumne conceptes teòrics i tecnològics indispensables per a comprendre el funcionament dels sistemes digitals i en concret del computador. L'adquisició d'aquests coneixements per part de l'estudiant serà necessària per a afrontar amb èxit assignatures posteriors com “Estructures dels Computadors”, “Arquitectura dels Computadors” i “Enginyeria dels Computadors”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CG5 : Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i les tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Donar a conèixer les nocions fonamentals del funcionament dels computadors des d'un punt de vista funcional, tecnològic i estructural, que servisquen com base per a continuar la formació en aquesta en altres àrees. Comprendre el funcionament dels dispositius digitals bàsics, tant a nivell lògic com a nivell de circuit integrat elemental. Ensenyar mètodes de disseny de sistemes digitals i desenvolupar les etapes d'anàlisis, simulació i síntesis bàsics per a la creació de nous enginys. Ensinistrar en el maneig d'eines que assistisquen en el disseny de projectes, útils per a l'anàlisi, simulació i síntesi dels circuits digitals. Adquirir els esquemes de teoria, abstracció i disseny com mètode que permeta impulsar la capacitat per a abstraure i generalitzar els problemes, així com per a assimilar els ràpids avanços en la disciplina i situar-los en el seu context d'innovació científica i tecnològica. Desenvolupar l'esperit crític tant per a enfrontar-se a un problema com per a l'avaluació dels avantatges i inconvenients d'un disseny. Enrobustir la consciència de l'activitat professional informàtica que condueixen els estudis.

 

 

Dades generals

Codi: 34004
Professor/a responsable:
BROTONS MOLINERO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix