Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Els coneixements impartits en l'assignatura permetran a l'alumne asimilar els conceptes físics lligats a la l'Enginyeria en general, i particularment l'EnginyeriaInformàtica.

L'assignatura també aportarà a l'alumnatl'assimilació de mètodes i estratègies per a la resolució de problemes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, informar i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius formatius

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, Aixa com les que els dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professiód'Enginyer / a Tècnic en Informàtica.
 • Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altrestreballsanàlegsd'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix la planificació dels ensenyaments.

Objectiu sespecífics aportats pel professorat

Conèixer i comprendre els conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme.

- Dissenyar i analitzar circuits elèctrics senzills.

- Conèixer i comprendre els principis físics dels semiconductors i dispositius fontónicos

 

 

Dades generals

Codi: 34003
Professor/a responsable:
RODES ROCA, JOSE JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix