Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Associacions científiques internacionals com IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer) i ACM (Association for Computing Machinery) formades per professionals de les noves tecnologies i de computació, plantegen l'estudi d'una sèrie d'assignatures de contingut matemàtic com ara Lògica, Matemàtiques Finites, Àlgebra Lineal, Teoria de Grafos, Estadística, etc, com a matèries necessàries per a qualsevol titulat superior en informàtica, ja que cobrixen aspectes bàsics del maquinari i programari.

L'assignatura Matemàtiques I, que forma part del primer curs del Grau en Enginyeria Informàtica com a assignatura bàsica, repartix el seu aprenentatge entre les matèries de Lògica Computacional i Àlgebra Lineal (teoria de matrius).

La matèria de lògica aporta coneixements sobre els raonaments matemàtics per a la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. La matèria d'àlgebra lineal aporta coneixements sobre la teoria de matrius i la resolució de sistemes lineal

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.
 • CG3 : Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conéixer el sistema formal de la Lògica de primer orde, ja que és una matèria bàsica i necessària per a optimitzar el desenrotllament d'algoritmes i programes informàtics.
 • Formular i demostrar la validesa de raonaments deductius per mitjà de processos deductius lògics.
 • Assimilar i manejar amb fluïdesa els principals conceptes de l'àlgebra lineal: mètodes de resolució de sistemes d'equacions, matrius, subespais de Rn, determinants, valors i vectors propis.

 

 

Dades generals

Codi: 34002
Professor/a responsable:
GALLEGO DURAN, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix