Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTE FINAL DE GRAU

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CG15 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. És l'habilitat per a destriar les parts d'un procés d'investigació, i l'habilitat per a recompondre el tot a partir de certes parts.
 • CG16 : Habilitat per a l'autocrítica. Capacitat de sistematitzar actituds intel·lectualment inconformistes.
 • CG17 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar en processos aplicables en la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CG18 : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CG19 : Habilitat per a l'estètica i la forma Capacitat de posicionar-se críticament davant l'objecte bell.
 • CG20 : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CG21 : Habilitat per a la imaginació, fantasia i creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre les lògiques de la fantasia, els seus recursos i les seues possibilitats.
 • CG22 : Habilitat per a fer servir informació complexa. Capacitat per a aconseguir processos de complexitat a partir de situacions d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA10 : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • CGUA11 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
 • CGUA12 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CGUA13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en el terreny acadèmic com en el professional.
 • CGUA14 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CGUA6 : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CGUA7 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CGUA8 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CGUA9 : Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CG23 : Habilitat per a la resolució de problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CG24 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre decisions creatives de manera responsable.
 • CG25 : Habilitat per a la localització i fixació d'objectius. Habilitat per a triar procediments d'anàlisis, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.
 • CG26 : Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.
 • CG27 : Coneixement de les diferents cultures i tècniques. Capacitat per a entendre la cultura com el nostre substrat imprescindible des del qual actuem, i la tècnica com la implementació de la cultura en eines operatives eficaces i sostenibles.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals tecnològiques

 • CG28 : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, procés o espai amb independència de les visualitzacions previstes; així com la capacitat per a generar altres noves.
 • CG29 : Habilitat per a la compressió numèrica i la intuïció mecànica. Habilitat per a entendre processos numèrics en sistemes mecànics i tecnològics, adequant el temps entre estudi teòric i el desenvolupament pràctic dels models.
 • CG30 : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques propostes per les creixents tecnologies de la informació.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CG31 : Habilitat per a la comunicació gràfica, oral i escrita. Habilitat per a ajustar el procediment d'expressió a uns objectius marcats, i escollir la manera adequada d'expressar idees o processos en qualsevol de les maneres possibles.
 • CG32 : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat de generar registres que puguen arribar a caracteritzar un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne altres de nous; al mateix temps, possibilitar l'elaboració d'un portafolis entès com el marc en què es fixen recerques i assoliments que val la pena fer públics.
 • CG33 : Habilitat per a la representació espacial i la ideació gràfica. Capacitat per a entendre i interpretar espacialment un procés d'arquitectura i d'utilitzar referents pictòrics i plàstics com a suport per a la ideació.
 • CG34 : Coneixement d'altres llengües. Capacitat per a entendre que en el nostre món globalitzat el context ja només és pròxim en termes culturals i per tant per a entendre el coneixement d'altres llengües com la clau per a accedir a altres contextos.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CG35 : Actuar d'acord amb les nostres pròpies motivacions, valors i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.
 • CG36 : Habilitat per a trobar i situar-se en contextos afins o favorables. Habilitat per a adaptar-se o triar contextos formatius relacionats amb la capacitat personal o amb les expectatives que s'esperen desenvolupar.
 • CG37 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.
 • CG38 : Habilitat per a adaptar-se als diferents entorns i situacions. Habilitat per a determinar quins són els mecanismes d'anàlisis i acció més eficaços en cada context.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CG39 : Motivació per treballar en equip amb responsabilitats compartides. Capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, investigació, descripció i comunicació.
 • CG40 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximar-se als problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CG41 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest entorn.
 • CG42 : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.
 • CG43 : Sensibilitat cap a la diversitat i la multiculturalitat. Capacitat per a comprendre la importància fonamental de l'altre i del diferent.
 • CG44 : Habilitat per a la negociació i la resolució de conflictes. Capacitat per a trobar veritats de compromís que resulten suficients per a diferents parts enfrontades.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CG45 : Habilitat per a la iniciativa i l'esperit emprenedor. Habilitat d'iniciativa per a provocar que les coses puguen succeir o emergir des de situacions impredictibles, establint maneres d'avançar en un procés.
 • CG46 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematitzar la realitat i implementar mecanismes propositius i sostenibles per a actuar-hi.
 • CG47 : Motivació per la investigació i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb el desconegut i entendre els mecanismes d'intervenir eficaçment en la construcció del futur.
 • CG48 : Habilitat per a descriure controvèrsies i problematitzar la realitat. Capacitat per a entendre els contextos reals com a extremadament complexos i sensibles. Capacitat per a descriure'ls en termes de relacions conflictives i camps d'oportunitat.
 • CG49 : Habilitat per a trobar solucions a tasques difícils. Capacitat per a establir estratègies d'anàlisis adequades per a afrontar problemes complexos.
 • CG50 : Habilitat per a liderar iniciatives intel·ligents i promoure canvis i processos creatius. Habilitat per a suggerir processos que desbloquegen controvèrsies, de gestionar dades per a nous sistemes d'informació, a més de generar expectatives en el marc de la creativitat.
 • CG51 : Habilitat per a operar des del risc i en entorns impredictibles. Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor per a identificar situacions de risc i aconseguir espais d'oportunitat.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'organització

 • CG52 : Habilitat per a gestionar i temporalitzar la informació i els recursos. Habilitat per a entendre la temporalització dels processos d'aprenentatge i adoptar una conducta expectant i receptiva.
 • CG53 : Motivació pel desenvolupament de la Qualitat. Habilitat per a incorporar la recerca de l'excel·lència en qualsevol procés complex.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CG54 : Habilitat per a l'emulació i la Influència inspiracional. Capacitat per a localitzar en la realitat models personals o socials afins i entendre'ls com una xarxa d'amics que ens han precedit en camins idèntics.
 • CG55 : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la seua capacitat sintètica o operativitat, i fixar-les com a objectius prioritaris.
 • CG56 : Habilitat per a generar expectatives i aportar energia als equips de treball. Capacitat de respondre adequadament davant de l'estímul d'expectatives suscitades (efecte Pigmalió); habilitat per a generar un ambient favorable d'intercanvi d'experiències capaç de potenciar els estímuls creatius individuals (efecte Medici).
 • CG57 : Habilitat per a la planificació i el compliment d'objectius des del compromís ètic. Capacitat per a organitzar les nostres accions en seqüències eficaces i gratificants, tendents a la consecució d'objectius que incorporen una reflexió ètica i sostenible.
 • CG58 : Habilitat per a aportar estímuls intel·lectuals i delegar. Habilitat per a comprendre les capacitats dels altres i per a utilitzar-les en benefici de l'equip.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CG59 : Motivació per superar entrebancs. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber esquivar-los sense que es produïsquen pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradoras.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE1 : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE10 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
 • CE11 : Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics.
 • CE2 : Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloent-hi les informàtiques.
 • CE3 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
 • CE4 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
 • CE5 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
 • CE6 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seues fases, des del dibuix d'anotacions a la restitució científica.
 • CE7 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.
 • CE8 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica.
 • CE9 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme.

 

Competències específiques:>> bloc tècnic

 • CE12 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE13 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE14 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra major.
 • CE15 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE16 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització.
 • CE17 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE18 : Aptitud per a conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil.
 • CE19 : Aptitud per a conservar l'obra acabada.
 • CE20 : Aptitud per a valorar les obres.
 • CE21 : Capacitat per a conservar l'obra major.
 • CE22 : Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.
 • CE23 : Capacitat per a conservar instal·lacions.
 • CE24 : Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
 • CE25 : Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seua patologia.
 • CE26 : Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.
 • CE27 : Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.
 • CE28 : Coneixement de la deontologia, l'organització col·legial, l'estructura professional i la responsabilitat civil.
 • CE29 : Coneixement dels procediments administratius i de gestió i tramitació professional.
 • CE30 : Coneixement de l'organització d'oficines professionals.
 • CE31 : Coneixement dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge.
 • CE32 : Coneixement del projecte de seguretat i higiene en obra.
 • CE33 : Coneixement de la direcció i gestió immobiliàries.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE34 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE35 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans.
 • CE36 : Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de la direcció d'obres.
 • CE37 : Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE38 : Aptitud per a intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • CE39 : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE40 : Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE41 : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE42 : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seua protecció.
 • CE43 : Capacitat per a elaborar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE44 : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE45 : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE46 : Capacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • CE47 : Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • CE48 : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE49 : Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • CE50 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE52 : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE54 : Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
 • CE55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE56 : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE57 : Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • CE58 : Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • CE59 : Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • CE60 : Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'exercici professional.
 • CE61 : Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • CE62 : Coneixement de la taxació de béns immobles.

 

Competències del projecte final de grau (PFG)

 • CPFG : Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB1 : Habilidad para comprender. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Habilidad para aplicar. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3 : Habilidad para interpretar y emitir juicios. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4 : Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : De autonomía para aprendizajes futuros. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i tècniques.
 • Coneixement adequat de la història i les teories de l'arquitectura, les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
 • Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • Capacitat per a comprendre les relacions entre les persones i els edificis, i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i l'escala humanes.
 • Capacitat per a comprendre la professió d'arquitecte i la funció d'aquesta en la societat, particularment amb l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.
 • Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis.
 • Coneixement adequat dels problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, de manera que tinguen les condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
 • Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • Coneixement adequat de les indústries, les organitzacions, les normatives i els procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 20557
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 30,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,00
Càrrega no presencial: 27,00

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix